Pravidla a podmínky

item Industrietechnik GmbH

Stav: červen 2018

§ 1 Rozsah platnosti, forma 

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) se vztahují na všechny naše obchodní vztahy s našimi zákazníky („kupující“). VOP platí jen tehdy, pokud je kupujícím podnikatel, právnická osoba veřejného práva nebo veřejně-právní investiční fond.

(2) VOP se vztahují zejména na smlouvy o prodeji a/nebo dodávku movitých věcí („zboží“), bez ohledu na to, zda zboží vyrábíme sami nebo nakupujeme od dodavatele. Není-li dohodnuto jinak, platí VOP ve znění, které bylo platné v době, kdy si kupující zboží objednal, příp. vždy platí ve znění, které se kupujícímu naposledy zprostředkovalo textové podobě jako rámcová dohoda i pro stejné budoucí smlouvy, aniž bychom na ni museli v daném případě opět upozorňovat.

(3) Naše VOP platí výhradně. Odlišné, protichůdné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky kupujícího se stávají součástí smlouvy jen tehdy a do té míry, pokud jsme s jejich platností výhradně souhlasili. Tento požadavek souhlasu platí v každém případě, například i tehdy, pokud kupujícímu, vzhledem na jeho VOP, zboží bezvýhradně doručíme.

(4) V ojedinělých případech uzavřené individuální dohody s kupujícím (včetně vedlejších dohod, dodatků a změn), obzvláště určitá ujištění o vlastnostech nebo doporučení na používání našeho zboží, jakož i informace o trvání a lhůtě oprav, si na to, aby byly právně účinné, vyžadují výslovně písemné potvrzení naší centrální správy nebo naší příslušné pobočky. Naši obchodní zástupci jsou oprávněni zprostředkovat objednávky. Objednávka se považuje za přijatou až tehdy, kdy ji naše společnost písemně potvrdí. Takové individuální dohody se před v každém případě upřednostňují před těmito VOP.

(5) Právně relevantní prohlášení a oznámení kupujícího týkající se smlouvy (např. stanovení lhůty, odstoupení od smlouvy nebo omezení) se musejí oznámit písemně, tzn. v písemné nebo textové formě (např. dopis, e-mail, telefax).  Zákonné předpisy a další důkazy zejména v případě pochybností o oprávnění poskytovatele prohlášení zůstávají nedotčeny.

(6) Odkazy na platnost zákonných předpisů mají jen vysvětlující význam. Zákonné předpisy proto platí i bez takového vysvětlení, pokud se v těchto VOP bezprostředně nezměnily nebo se z nich výslovně nevyloučily.

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Naše nabídky jsou nezávazné a zůstávají volné. Platí to i tehdy, pokud jsme kupujícímu - i v elektronické formě - ponechali technické dokumentace (např. výkresy, plány, výpočty, kalkulace, odkazy na normy DIN), další popisy produktu nebo podklady, na které si vyhrazujeme vlastnická a autorská práva. Bez našeho výslovného písemného souhlasu se nesmějí rozmnožovat ani zpřístupňovat třetím stranám.

(2) Objednání zboží kupujícím se považuje za závaznou smluvní nabídku. Pokud z objednávky nevyplývá nic jiného, jsme oprávněni přijmout tuto smluvní nabídku do dvou (2) týdnů po jejím přijetí z naší strany. Minimální hodnota objednávky musí dosáhnout hodnoty 50,00 EUR, s výjimkou objednávek přes internetový obchod item. Objednávky jsou zásadně závazné. Dodané bezchybné zboží vezme společnost item zpět v rámci kulance a po samostatné dohodě jen v ojedinělém případě. V takovém případě si účtujeme poplatky za opětovné uskladnění ve výši 20 % z prodejní ceny netto za profily a 10 % za příslušenství. Na míru zhotovené a namontované zboží zpět nepřevezmeme.

(3) Přijetí se může oznámit buď písemně (např. potvrzením objednávky) nebo vyexpedováním zboží kupujícímu.

 § 3 Dodací lhůta a zpoždění dodávky

(1) Uvedené dodací a vyskladňovací lhůty jsou vždy nezávazné, pokud se výslovně písemně nedohodlo něco jiného. Začátek plynutí dodací lhůty předpokládá, že kupující doručí všechny dokumenty, jako jsou potřebná schválení, uvolnění, vysvětlení a schválení plánů, dodržení dohodnutých platebních podmínek a jiných povinností, jakož i dohoda o technických otázkách, jejichž objasnění si smluvní strany vyhradily při uzavření smlouvy. Nebudou-li tyto předpoklady zavčas splněny, dodací lhůta se přiměřeně k tomu prodlouží.

(2) Nemůžeme-li dodržet závazné dodací lhůty z důvodů, které jsou mimo sféru našeho vlivu (nedostupnost služby), kupujícího o tom okamžitě informujeme a současně mu oznámíme předpokládaný, nový termín dodání. V případě, že služba nebude dostupná ani do nového termínu dodání, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v plné míře, nebo částečně. Již poskytnutou úhradu kupujícího bez prodlení vyrovnáme. Za nedostupnost služby se v tomto smyslu považuje hlavně nezajištění vlastních dodávek naším dodavatelem ve stanovené lhůtě. Pokud jsme uzavřeli souhlasnou zajišťovací transakci, nevznikne nám nebo našemu dodavateli škoda, a v jednotlivém případě ani obstarávací povinnost.

(3) Začátek zpoždění naší dodávky se řídí zákonnými předpisy. Upozornění kupujícím je v každém případě nutné. Zpozdíme-li se s dodávkou, může kupující požadovat paušální náhradu škody způsobené zpožděním. Paušální poplatek za škody představuje za každý ukončený kalendářní týden zpoždění 0,5 % ceny netto (hodnota dodávky), celkově však maximálně 5 % hodnoty dodávky zboží, které se doručilo se zpožděním. Vyhrazujeme si právo prokázat, že kupujícímu nevznikly žádné škody nebo jen významně menší než výše uvedené paušální poplatky.

(4) Práva kupujícího v souladu s § 8 těchto VOP a naše zákonná práva, obzvláště při vyloučení povinnosti plnění (např. z důvodu nemožnosti nebo nepřiměřenosti plnění a/nebo dodatečného plnění) zůstávají nedotčena.

§ 4 Dodávka, přenos rizik, převzetí, zpoždění přijetí

(1) Dodávka se realizuje ze skladu, který je zároveň místem plnění dodávky a případného dodatečného plnění. Na žádost a náklady kupujícího se zboží odešle na jiné místo určení (zásilkový nákup). Není-li dohodnuto jinak, jsme sami oprávněni určit způsob odeslání (obzvláště dopravní společnosti, přepravní trasu, balení). Dopravní pojištění se uzavírá pouze na výslovnou žádost kupujícího. Z toho vyplývající náklady hradí kupující sám.

(2) Riziko náhodného zničení a náhodného poškození zboží přechází na kupujícího nejpozději při odevzdání zboží. V případě zásilkového nákupu přechází riziko náhodného zničení a náhodného poškození zboží, jakož i riziko zpožděného dodání už v okamžiku vyexpedování zboží na přepravce, dopravce nebo jinou osobu nebo instituci, které jsou pověřeny realizací zásilky. Pokud bylo dohodnuto převzetí, je toto určující pro přechod rizika. I v ostatních případech platí pro dohodnuté převzetí zákonné předpisy v souladu s právem upravujícím smlouvu o díle. Odevzdání, příp. převzetí jsou rovnocenné v případě, že kupující se zpozdí s přijetím.

(3) Pokud se kupující zpozdí s přijetím, upustí od spolupráce nebo se naše dodávka zpozdí z jiných důvodů, které nelze připsat kupujícímu, jsme oprávněni požadovat náhradu z toho vzniklých škod včetně dodatečných nákladů (např. náklady za skladování). Za to si účtujeme paušální náhradu ve výši 0,5 % z ceny netto (hodnota dodávky) za kalendářní den, počínaje dodací lhůtou, příp. - chybou v dodací lhůtě - s oznámením o připravenosti zboží k odeslání.

Dokazování vyšší škody a naše zákonné nároky (obzvláště náhrada dodatečných nákladů, přiměřené odškodnění, výpověď) zůstávají nedotčeny; paušální poplatky se ale zaúčtují do našich peněžních nároků. Kupujícímu se umožňuje prokázat, že nám nevznikly žádné škody, nebo jen významně menší než výše uvedené paušální poplatky.

 § 5 Ceny a platební podmínky

(1) Pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak, platí naše ceny, aktuální vždy v době uzavření smlouvy, a sice ceny ze skladu plus daň z obratu. Tyto ceny nezahrnují náklady na instalaci, uvedení do provozu a montáž (viz hlavně zvláštní podmínky montáže) a ani balení, dopravné, poštovné a náklady na pojištění. Jsou vypočítány na základě mzdových, materiálových a jiných nákladů platných v den předložení naší nabídky. Ceny uváděné v online/internetovém obchodě jsou vypočítány na základě mzdových, materiálových a jiných nákladů platných v den nabídnutí výrobku. V případě, že v období mezi uzavřením smlouvy a dodávkou vzniknou na základě změněných právních norem dodatečné nebo zvýšené poplatky - především cla, čerpání, měnové vyrovnání - jsme oprávněni zvýšit v souladu s tím dohodnutou kupní cenu. To samé se vztahuje i na poplatky za kontrolu.

(2) V případě zásilkového nákupu (podle § 4 odst. 1 těchto VOP) hradí kupující náklady za dopravu ze skladu a náklady za případné dopravní pojištění, které požadoval kupující. Případná cla, poplatky, daně a ostatní veřejné výdaje hradí kupující.

(3) Naše služby podléhají v tuzemsku částečně speciálním zákonným ustanovením. Vykazování celního sazebníku a daňových sazeb probíhá v rámci našeho potvrzení objednávky, našeho dodacího listu a naší faktury. Přijetím našeho potvrzení objednávky se považuje za dohodnuté, že zákonem stanovené náležitosti vyúčtování jsou splněny.

(4) Kupní cena je splatná a kupující ji musí uhradit buď do 14 dní od vystavení faktury a doručení, příp. převzetí při platbě v hotovosti se slevou 2 % nebo do 30 dní bez slevy. Od toho se odlišující podmínky (platba předem, platba na třetiny, akreditiv apod.) si vyhrazujeme jen ve výjimečném případě. V případě dodávek do zahraničí můžete vyžadovat zřízení neodvolatelného a potvrzeného akreditivu splatného v bance, kterou stanovím, nebo jiné rovnocenné záruky. Naše faktury odesíláme buď poštou nebo elektronickou cestou, prostřednictvím e-mailu. I v rámci našeho stávajícího obchodního vztahu jsme však vždy oprávněni realizovat dodávku jen při úplné nebo částečné platbě předem. Odpovídající výhradu objasníme nejpozději při potvrzení objednávky. 

(5) Uplynutím výše uvedené lhůty splatnosti se kupující dostane do prodlevy. Kupní cena se během prodlevy úročí aktuální platnou zákonnou sazbou úroku ze zpoždění. Vyhrazujeme si právo na uplatnění další škody způsobené prodlevou. Vůči obchodníkům zůstává náš nárok na obchodní splatné úroky nedotčen.

(6) Kupující má právo na započítání pohledávky nebo zádržná práva jen tehdy, pokud je jeho nárok právoplatně stanoven nebo nesporný. V případě nedostatků při dodávce zůstávají práva kupujícího jako práva druhé strany nedotčena.

(7) Bude-li po uzavření smlouvy zřejmé (např. Na základě žádosti o zahájení konkurzního řízení), že náš nárok na kupní cenu bude ohrožen nedostatečnou způsobilostí kupujícího, jsme v souladu se zákonnými předpisy oprávněni odmítnou plnění - v daném případě po stanovení lhůty - odstoupit od smlouvy. V případě smluv o výrobě nezastupitelných věcí (zakázková výroba) můžete odstoupení okamžitě objasnit, zákonná nařízení o zbytečnosti stanovení lhůty zůstanou nedotčená.

§ 6 Výhrada vlastnického práva

(1) Až do úplné úhrady všech našich současných a budoucích pohledávek z kupní smlouvy a stávajícího obchodního vztahu (garantované pohledávky) si vyhrazujeme právo na vlastnictví prodaného zboží.

(2) Zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva, se před úplnou úhradou garantovaných pohledávek nesmí dát do zástavy třetím stranám a ani převést jako záruku. Kupující nás musí bezodkladně písemně informovat, pokud podá žádost na zahájení konkurzního řízení nebo pokud dojde k přístupu třetích stran (např. konfiskace) ke zboží, které patří nám.

(3) V případě chování kupujícího, které je v rozporu se smlouvou, zejména při nezaplacení kupní ceny, jsme oprávněni v souladu se zákonnými předpisy odstoupit od smlouvy nebo/a požadovat zboží na základě výhrady vlastnického práva. Žádost o vydání neobsahuje automaticky prohlášení o odstoupení, jsme spíše oprávněni požadovat jen vrácení zboží a vyhradit si právo odstoupit od smlouvy. Neuhradí-li kupující splatnou kupní cenu, můžeme si tato práva uplatnit pouze tehdy, pokud jsme předtím kupujícímu bezvýsledně stanovili přiměřenou lhůtu splatnosti nebo pokud je takové stanovení lhůty podle zákonných předpisů zbytečné.

(4) Kupující je podle níže uvedeného bodu (c) až do odvolání oprávněn zboží s výhradou vlastnického práva dále prodat a/nebo zpracovat v rámci řádného podnikání. V tomto případě platí jako doplněk následující ustanovení.

(a) Výhrada vlastnického práva se vztahuje na výrobky vznikající zpracováním, smícháním nebo kombinací našeho zboží v jejich plné hodnotě, přičemž za výrobce jsme považováni my. Pokud se při zpracování, smíchání nebo kombinaci zboží třetích stran nadále uplatňuje jejich vlastnické právo, získáme spoluvlastnictví v poměru k hodnotě faktury zpracovaného, smíchaného nebo kombinovaného zboží. Jinak platí pro vznikající výrobky to samé, jako pro zboží dodávané s výhradou vlastnického práva.

(b) Pohledávky vůči třetím stranám vyplývající z dalšího prodeje zboží nebo výrobků postupuje kupující už nyní v celkové hodnotě, příp. ve výši našeho případného spoluvlastnického podílu podle výše uvedeného odstavce jako záruku. Toto postoupení přijímáme. V odst. 2 uvedené povinnosti kupujícího se vztahují i na postoupené pohledávky.

(c) Kromě nás je na vymáhání pohledávek oprávněný i kupující. Zavazujeme se, že nebudeme vymáhat pohledávky, pokud si kupující splní své platební závazky vůči nám, pokud neexistuje žádný nedostatek v jeho způsobilosti a my si nenárokujeme výhradu vlastnického práva při uplatňování práva podle odst. 3.  Pokud tomu tak je, můžeme požadovat, aby nám kupující oznámil postoupené pohledávky a jejich dlužníka, poskytl všechny údaje potřebné pro vymáhání, odevzdal příslušné podklady a postoupení oznámil dlužníkům (třetím stranám). Kromě toho jsme v tomto případě oprávněni zrušit pravomoc kupujícího na další prodej a zpracování zboží s výhradou vlastnického práva.

(d) Pokud jsou naše pohledávky celkově spolehlivě zajištěné prostřednictvím výše uvedených postoupení, příp. výhrad v rozsahu více než 125 %, přebytek nedoplatků, příp. výhradního zboží se na vyžádání kupujícího uvolní podle našeho výběru.

§ 7 Nároky kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady

(1) Na práva kupujícího se v případě věcných a právních nedostatků (včetně nesprávného dodání a dodání menšího množství, jakož i neodborné montáže nebo nedostatečného montážního návodu) vztahují zákonné předpisy, pokud se dále neurčí jinak. Ve všech případech zůstávají zákonné zvláštní předpisy při konečné dodávce zboží spotřebiteli.

(2) Základem naší zodpovědnosti za nedostatky je především dohoda uzavřená o kvalitě zboží. Za dohodu o kvalitě zboží se považují všechny specifikace zboží, které jsou předmětem jednotlivé smlouvy nebo jsme je veřejně oznámili (obzvláště v katalozích nebo na naší internetové domovské stránce).

(3) V případě, že se na kvalitě nedohodlo, musí se v souladu se zákonnými nařízeními posoudit, zda nedostatek existuje nebo nikoliv. Za veřejné prohlášení výrobce nebo jiných třetích stran (např. reklamních tvrzení) však nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

(4) Nároky kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady předpokládají, že si kupující splnil svoji zákonnou povinnost kontroly a reklamace. Pokud se při dodávce, kontrole nebo později objeví nedostatek, musí se nám to bezodkladně písemně oznámit. V každém případě se musí zjevné nedostatky oznámit písemně do pěti (5) pracovních dnů od dodání; nedostatky, které nebyly zjevné při kontrole se musejí oznámit rovněž písemně v rámci té samé lhůty od okamžiku objevení.  Pokud kupující zmešká řádnou kontrolu a/nebo oznámení nedostatků, je naše zodpovědnost za nedostatek, který se nám neoznámil, příp. neoznámil zavčas nebo řádně, v souladu se zákonnými předpisy vyloučená.

(5) Je-li dodaná věc chybná, můžeme si nejdříve vybrat, zda dodatečné plnění provedeme odstraněním nedostatku (dodatečná oprava) nebo doručením bezchybného výrobku (náhradní dodání). Naše právo odmítnout dodatečné plnění v rámci zákonných podmínek zůstává nedotčeno.

(6) Jsme oprávněni provést dlužné dodatečné plnění v závislosti na úhradě splatné kupní ceny kupujícím. Kupující je však oprávněn si ponechat přiměřenou část kupní ceny vzhledem na nedostatek.

(7) Kupující nám na účely dlužného dodatečného plnění musí poskytnout potřebný čas a příležitost a obzvláště nám musí odevzdat reklamované zboží na účely kontroly. V případě náhradního dodání je kupující povinen nám vrátit chybnou věc v souladu se zákonnými předpisy. Dodatečné plnění nezahrnuje demontáž chybné věci ani opětovnou montáž, pokud jsme původně nebyli povinni zboží smontovat.

(8) Náklady potřebné na účely kontroly a dodatečného plnění, zejména náklady na dopravu, cestovní náklady, pracovní náklady a materiálové náklady (nezahrnují: náklady na demontáž a montáž) hradíme my v případě, že skutečně existuje nedostatek. V opačném případě můžeme od kupujícího požadovat náhradu nákladů vzniklých při neoprávněném odstranění nedostatků (zejména náklady na kontrolu a dopravu), ledaže by kupující chybějící závadnost nemohl rozpoznat.

(9) V naléhavých případech, např. při ohrožení provozní bezpečnosti nebo na odvrácení nepřiměřených škod, má kupující právo odstranit nedostatek sám a požadovat náhradu nákladů objektivně potřebných na jeho odstranění. O takovém svépomocném úkonu musíme být okamžitě, pokud možno předem, informováni. Právo na svépomocný úkon neexistuje, pokud bychom v souladu se zákonnými předpisy byli oprávněni odpovídající dodatečné plnění odmítnout.

(10) Je-li dodatečné plnění neúspěšné nebo přiměřená lhůta stanovená pro kupujícího na účely dodatečného plnění bezvýsledně vypršela nebo je v souladu se zákonnými předpisy zbytečná, může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo kupní cenu snížit. V případě nepatrných nedostatků však neexistuje žádné právo na odstoupení od smlouvy.

(11) Nároky kupujícího na náhradu škody, příp. náhradu zbytečných nákladů existují i v případě nedostatků, které jsou výlučně v souladu s ustanoveními § 8 a v ostatních případech se vylučují.

§ 8 Jiné ručení

(1) Pokud z těchto VOP včetně následujících ustanovení nevyplývá nic jiného, ručíme v souladu s platnými zákonnými předpisy při porušení smluvních a mimosmluvních povinností.

(2) Za náhradu škody - z jakéhokoliv právního důvodu - ručíme ve smyslu ručení za zavinění s úmyslem a při hrubé nedbalosti.  V případě mírné nedbalosti, s podmínkou střední míry ručení, ručíme v souladu se zákonnými předpisy (např. za pečlivost ve vlastních záležitostech) jen

a) za škody vyplývající z újmy na životě, těle a zdraví,

b) za škody vyplývající z nepatrného porušení důležité smluvní povinnosti (povinnost, jejíž splnění vůbec umožňuje řádné provádění smlouvy, a na účely dodržování, na které se smluvní partneři pravidelně spoléhají a mohou spolehnout), v tomto případě se však naše zodpovědnost omezuje na náhradu předvídatelných, obvykle se vyskytujících škod.

(3) Omezení ručení vyplývající z odst. 2 se vztahují i na porušování povinností osobami, příp. ve prospěch osob, které musíme v souladu se zákonnými předpisy zastupovat v případě existence jejich zavinění. Neplatí, pokud nějaký nedostatek podvodně zatajíme, nebo jsme v souladu se zákonem o zodpovědnosti za vady výrobků převzali záruku za kvalitu výrobku a nároky kupujícího.

(4) V důsledku porušení povinnosti, která nespočívá v nedostatku, může kupující od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět, pokud jsme za porušení povinnosti zodpovědní. Neomezené právo na vypovězení smlouvy je vyloučené. V ostatních případech platí zákonné požadavky a právní důsledky.

 § 9 Promlčení

(1) Bez ohledu na všeobecnou zákonnou promlčecí lhůtu představuje promlčecí lhůta pro nároky vyplývající z věcných a právních nedostatků jeden rok od doručení. Pokud se dohodlo na převzetí, začíná promlčecí lhůta převzetím.

(2) Pokud se však v případě zboží jedná o stavbu nebo věc, která se v souladu s jejím obvyklým způsobem použití použila na účely stavby a způsobila její nedostatek (stavební materiál), představuje promlčecí lhůta podle zákonného nařízení 5 let od převzetí. I další zákonná zvláštní nařízení o promlčení zůstávají nedotčena.

(3) Výše uvedené promlčecí lhůty kupního práva se vztahují i na smluvní a mimosmluvní nároky na náhradu škody kupujícího, které spočívají v nedostatku zboží, ledaže by uplatňování pravidelného zákonného promlčení vedlo v konkrétním případě ke kratší promlčecí lhůtě. Nároky na náhradu škody kupujícího jsou však podle § 8 odst. 2 věta 1 a věta 2(a), jakož i v souladu se zákonem o odpovědnosti za vady výrobků promlčeny výlučně po uplynutí zákonných promlčecích lhůt.

§ 10 Závěrečná ustanovení

(1) Na tyto VOP a smluvní vztah mezi námi a kupujícím se vztahuje právo Spolkové republiky Německo, s vyloučením mezinárodního jednotného práva, obzvláště obchodního práva OSN.

(2) V případě, že kupujícím je právnická osoba veřejného práva nebo veřejně-právní investiční fond, je pro spory přímo nebo nepřímo vyplývající ze smluvního vztahu výhradním sídlem soudu - i mezinárodním - naše obchodní sídlo v Solingenu. Ve všech případech jsme v souladu s těmito VOP oprávněni podat žalobu na místě plnění dodacího závazku, příp. ve všeobecném sídle soudu kupujícího na základě přednostní individuální dohody. Přednostní zákonné předpisy, především o výlučných kompetencích, zůstávají nedotčeny.

(3) Přenos smluvních práv a povinností na třetí strany prostřednictvím kupujícího je možné pouze na základě našeho písemného souhlasu.

(4) Neúčinností jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek zůstávají ostatní ustanovení nedotčena. Neúčinná ustanovení se nahradí takovými ustanoveními, která jsou vhodná, aby pokud možno co nejvhodněji s ohledem na hospodářský aspekt nahradila neúčinná ustanovení.

Můžeme Vám osobně poradit?

Žádost o projekt

Pomůžeme Vám při plánování Vašich projektů.
Individuálně a vysoce efektivně.

Konfigurace

Individuální, jednoduché, časově
neomezené on-line plánování.

Online shop

Vždy pohodlné a snadné objednání!
Zadejte svou objednávku!

cs
Sprache
Land
Česká republika
Vertriebspartner finden